Ugrás a tartalomra

A www.bardusch.hu
honlap adatvédelmi tudnivalói

Adatvédelmi tájékoztató

1.     Bevezetés

A Bardusch Bértextília Kft. jelen adatkezelési tájékoztatót annak érdekében alkotta meg, hogy az  érintettek világos és átlátható módon tájékoztatást kapjanak személyes adataik kezelésével kapcsolatban arról, hogy cégünk az érintettek egyes személyes adatait milyen jogalapon és milyen célból kezeli, továbbá cégünk tájékoztatást kíván nyújtani az érintettek részére arról is, hogy milyen jogok illetik meg cégünkkel szemben a személyes adataik kezelésével kapcsolatosan.

Az adatkezelési  tájékoztató által használt fogalmakat az Európai Parlament és a
Tanács 2016/679. rendelete (általános adatvédelmi rendelet) határozza meg.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik
fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

2.     Az adatkezelő adatai

Az adatkezelő neve: Bardusch Bértextília Kft. (a továbbiakban: adatkezelő)

Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári utca 8.

Telefonszáma: +36/96/566290

Email címe: [email protected]

3.      Az adatkezelés célja

Az adatkezelő az érintett felhasználók személyes adatait abból a célból kezeli, hogy
kapcsolatba léphessen a termékei és szolgáltatásai iránt érdeklődőkkel. Az adatkezelő termékei és szolgáltatásai iránt érdeklődök személyes adataikat önként adhatják meg a cég weboldalán elérhető online űrlap kitöltésével annak érdekében, hogy cégünk kereskedelmi képviselője felvehesse a kapcsolatot lehetséges üzleti partnereivel.

4.      A személyes adatok kezelésének jogalapja

A személyes adatok kezelésének jogalapjára vonatkozó szabályokról az Európai Parlament és a
Tanács 2016/679. rendelete, a 2009/136/EK irányelv, az információs önrendelkezési jogról és

információszabadságról szóló CXII. törvény, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény tartalmaz rendelkezéseket.

5.      Az érintett személyes adatok kategóriái

Az adatkezelő honlapjának látogatóitól hozzájárulás alapján online űrlap kitöltése útján a felhasználó kereszt és vezetéknevéről, illetve a cég nevéről, email címéről, a felhasználó lakcíméről,- település, irányítószám, utca, házszám megjelölésével -, valamint a felhasználó telefonszámáról kér adatot szolgáltatni.

6.      A személyes adatok címzettjei

Az adatkezelő értékesítési részlege, valamint titkársága fér hozzá azokhoz a személyes adatokhoz, amely személyes adatokat weboldalunk látogatói önkéntesen megadnak számunkra.

7.      A személyes adatok tárolásának időtartama

Az adatkezelő részére megadott személyes adatokat 1 hét időtartamban tárolja.

 

8.      Adatfeldolgozók kategóriái

Az adatkezelő az adatok kezelését saját fejlesztés alapján végzi, az érintettek által megadott személyes adatokat harmadik személy számára nem teszi hozzáférhetővé.

9.      Az érintettet az adatkezelővel szemben megillető jogok

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint visszavonhatja a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását. Az érintett jogosult továbbá arra is, hogy az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat tagolt, géppel olvasható formátumban megkapja, valamint másik adatkezelőnek továbbítsa.

10.   Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának a joga

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz személyes ügyfélfogadás keretében vagy elektronikus úton panasszal forduljon abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy az őt megillető jogokat megsértették. Ha a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elutasított valamely megalapozatlannak talált panaszt, abban az esetben az érintettnek joga van ahhoz, hogy hatékony jogorvoslattal bírósághoz forduljon.

Cookie használatról

Mit jelent a "cookie", vagy magyarul "süti"?

A süti olyan információ (kisméretű szöveges, képi vagy szoftverfájl), amelyeket a meglátogatott honlapok tárolnak el a számítógépen, okostelefonján, vagy egyéb, internet böngészésre használt eszközén. Egy meghatározott időtartam eltelte után a sütik automatikusan törlődnek a gépéről. Ez az időtartam a sütik típusától függ (egy adott süti lejárata a böngésző részletes beállításainál megnézhető). Amikor Ön ismét ellátogat arra a honlapra, ahonnan a sütik letöltődtek, akkor az internetes böngészője elküldi az adott honlappal kapcsolatos sütiket a weboldal üzemeltetője felé. Ez lehetővé teszi a honlap üzemeltetője számára, hogy személyre szabott információkat nyújtson.

A sütik által tárolt információk a következők lehetnek (többek között): azon weboldalak, amelyeket a látogató megtekintett, a honlap meglátogatásához használt számítógépes eszköz típusa, a látogató által használt internetes böngésző adatai, a honlapon a látogató által megadott információk; a látogató IP-címe; olyan reklámok, amelyeket a látogató megtekintett, az egyes aloldalakon eltöltött idő, böngészési adatok, kilépések; és egyéb olyan adatok amelyeket a látogató az adott weboldal számára megadott (a sütik alkalmazásával elkerülhető az információ ismételt megadása), stb.

A böngészőben lehetősége van megtiltania a sütik tárolását.

További információ: www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners

Sütik:

1.     Látogatók viselkedésével kapcsolatos sütik, amelyek a webhelyről statisztikai adatokat gyűjtenek Ezek a sütik anonim adatokat tárolnak. Mérésekkel követik a látogatások és a megtekintett oldalak számát, a honlap látogatóinak tevékenységét és visszatérésük gyakoriságát. Lehetővé teszik a honlap forgalmának statisztikai elemzését.

2.     Olyan sütik, amelyeket követéshez, személyre szabott reklámokhoz lehet felhasználni.

A sütik ezen típusa arra használható, hogy a honlapunkat felkereső látogatók részére személyre szabott, az igényeihez és az érdeklődési köréhez igazított ajánlatokat, reklámokat nyújthassunk. Ezek a sütik az utolsó látogatástól számítva maximum 365 napig maradnak aktívak. A honlapunkra történő első látogatás alkalmával, egy figyelemfelhívó sáv fog megjelenni, amelyben jelezzük, hogy honlapunkon sütiket használunk.

3.     Technikai jellegű sütik, amelyek elengedhetetlenek a honlap működéséhez.

Az egyes sütik beállításai

1.     Google Analytics

Ez a weboldal a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. ("Google") webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett "cookie-kat", szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. A Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen, információkat gyűjtsön, anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a "GA" cookie.

A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és a Google Display Hálózaton, a Google Ads rendszerében megjelenő hirdetések.

2.    Adatvédelmi tájékoztató

A weboldal használatának elemzése és az internetes kínálat optimalizálása érdekében ez a weboldal a "Matomo" nyílt forráskódú programot használja, amely lehetővé teszi a weboldal használatának értékelését - az úgynevezett "nyomkövetést" az adatvédelmi előírásoknak megfelelő módon. Ha Ön a cookie-k beállítási opciókon (cookie layer bannerre kattintva) keresztül hozzájárult a nyomon követéshez (Matomo), a Matomo ideiglenes "cookie-kat", azaz kis szöveges modulokat használ, amelyeket az Ön böngészője tárol, annak érdekében, hogy a weboldal látogatásának egyedi, de soha nem személyes elemzését elvégezhesse. A Matomo használatának jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának f) alpontja.

A Matomo által a sütik segítségével generált használati információkat, beleértve az Ön IP-címét is, a weboldal németországi szerverén ideiglenesen anonimizált formában tároljuk, kiértékeljük és töröljük. Az adatokat semmilyen más módon nem használjuk fel, és nem adjuk át harmadik félnek.

Ezen túlmenően a Matomo ezen a weboldalon tiszteletben tartja az Ön böngészőjének úgynevezett "Do-Not-Track" opcióját, amelyet a böngésző beállításaiban aktiválhat annak érdekében, hogy általában megakadályozza a weboldal látogatásainak elemzését. Amennyiben szeretné kikapcsolni a "sütiket" ezt megteheti a böngésző beállításaiban eseti alapon.

A következőkben Önnek bármikor lehetősége van arra, hogy megakadályozza a Matomo által a weboldal látogatásának összegyűjtését és elemzését azáltal, hogy egy kattintással tiltakozik a látogatási adatok tárolása és felhasználása ellen. Ehhez kattintson az "Adatvédelmi beállítások" gombra, és távolítsa el a pipát a "Névtelen/Anonymus statisztikák" melletti jelölő négyzetben.

Lehetősége van megakadályozni, hogy az itt végzett műveleteket elemezzék és összekapcsolják. Ez védi az Ön személyes magánéletét, ugyanakkor megakadályozza, hogy a tulajdonos tanuljon az Ön cselekedeteiből, és javítsa a honlap használhatóságot az Ön és más felhasználók számára.

3.     Remarketing cookiek-k:

Cégünk ún. remarketing, azaz hirdetési sütiket is használ, amelyek a látogató eszközén kerülnek eltárolásra. Ezeket a sütiket azért használjuk, hogy felhasználói csoportokat képezve hirdetéseinket és tartalmainkat más oldalakon is megjeleníthessük azoknak, akik előzőleg felkeresték a honlapunkat (pl. bannerek, hirdetések megjelenítése). A sütik nem alkalmasak a látogató személy szerinti azonosítására. A böngészőben lehetősége van megtiltania a sütik tárolását.

Egyénre szabás, letiltás:

-    A Látogató a Google-fiókba való bejelentkezést követően a Hirdetés- beállítások segítségével letilthatja a Google Analytics vizuális hirdetési funkcióit, és személyre szabhatja a Google Display Hálózat hirdetéseit: www.google.com/settings/ads -

-    A Látogató a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt itt érheti el: tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

-    A cookie-t a Látogató képes törölni a saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a cookie-k alkalmazását. A cookie-k kezelésére általában a böngészők, Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

-    A Google cookie-kezeléséről a support.google.com/adwords/answer/2549063 oldalon olvashat részletesen.

-    A Google érdeklődés-alapú hirdetéseinek letiltásról a support.google.com/ads/answer/2662922 oldalon lehet tájékozódni

4.     Google Ads:

A weboldal látogatása során személyes adatok feldolgozására kerül sor. A feldolgozott adatok kategóriái: A weboldal használatára vonatkozó adatok és az egyes elemekre történő kattintások naplózása.

A feldolgozás célja: A felhasználói magatartás vizsgálata, az online marketing intézkedések hatásának elemzése és az online hirdetések kiválasztása más platformokon, amelyeket a felhasználói magatartás alapján automatikusan, valós idejű licitálással választanak ki.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint.

Az adatok továbbítása történik: a független adatkezelőnek Google Ireland Limited, Google Building Gordon House Barrow St, Dublin, Dublin 4, Írország. A Google Ireland Limited részére történő adattovábbítás jogalapja az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint. Ez magában foglalhatja a személyes adatoknak az Európai Unión kívüli országba történő továbbítását is. Az USA-ba történő adattovábbítás a GDPR 45. cikkén alapul, az Európai Bizottság C(2023) 4745. számú megfelelőségi határozatával összefüggésben, mivel az adatátvevő vállalta, hogy megfelel az Adatvédelmi Keretrendszer (DPF) adatfeldolgozási elveinek.

A Google Ireland Limited DPF-tagságával kapcsolatos információk > www.dataprivacyframework.gov/list > Keresés a Google-ban

5.     Facebook Pixel:

Weboldalunk egyes alszolgáltatásainak elérésekor további személyes adatok feldolgozására kerül sor. Feldolgozott adatkategóriák: a szerverelérés technikai kapcsolati adatai (IP-cím, dátum, időpont, kért oldal, böngészőinformációk) és a weboldal használatára vonatkozó adatok, valamint az egyes elemekre történő kattintások naplózása.

A feldolgozás célja: Anonimizálás és statisztikák készítése, a felhasználói magatartás elemzése és a tartalom optimalizálása.

A feldolgozás jogalapja: Az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint.

Az adatok továbbítása: a független adatkezelő Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország. A Meta Platforms Ireland Ltd. részére történő adattovábbítás jogalapja az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint. Ez magában foglalhatja a személyes adatoknak az Európai Unión kívüli országba történő továbbítását is. Az USA-ba történő adattovábbítás a GDPR 45. cikkén alapul, az Európai Bizottság C(2023) 4745. számú megfelelőségi határozatával összefüggésben, mivel az adatátvevő vállalta, hogy megfelel az Adatvédelmi Keretrendszer (DPF) adatfeldolgozási elveinek.

A Meta Platforms Ireland Ltd. DPF-tagságával kapcsolatos információk > www.dataprivacyframework.gov/list > Meta keresése

 

Mosonmagyaróvár, 2021. augusztus 28.

A cookie-k használata ellen bármikor tiltakozhat a cookie-beállítások megfelelő módosításával.