Országok

Válasszon másik országot:

  • Germany -   Deutsch
  • Switzerland -   Deutsch  |  Français
  • Poland -   Polski
  • Hungary -   Magyar
  • France -   Français

A www.bardusch.hu

honlap adatvédelmi tudnivalói

Bevezetés:

Az adatvédelem kiemelt fontosságú cégünk számára. A weboldal használata alapvetően lehetséges személyes adatok megadása nélkül. Ha azonban az adatalany igénybe kívánja venni cégünk speciális szolgáltatásait online, személyes adatok feldolgozására lehet szükség. Ha személyes adatok feldolgozására van szükség, és az ilyen feldolgozásra nincs jogalap, akkor az érintett beleegyezését kérjük.

A személyes adatok feldolgozása, mint például az adatalany neve, címe, e-mail címe vagy telefonszáma, mindig összhangban áll az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletével, és az Európai Bíróság (ECJ) legutóbbi (2019. október) döntéseivel. Ezzel az adatvédelmi politikával cégünk tájékoztatni kívánja az általunk feldolgozott személyes adatok természetét, terjedelmét és célját, valamint tájékoztatja az érintetteket a jogaikról.

Cégünk számos technikai és szervezeti intézkedést hajtott végre a feldolgozott személyes adatok legteljesebb védelmének biztosítása érdekében. Mindazonáltal az internet alapú adatátvitel alapvetően biztonsági hiányosságokkal bír, így az abszolút védelem nem garantálható.

Fogalommeghatározások: A Bardusch Bértextília Kft. adatvédelmi politikája az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendeletén alapul, és rendszeresen aktualizáljuk. Adatvédelmi politikánknak könnyen olvashatónak és érthetőnek kell lennie. Ennek biztosítása érdekében előzetesen megmagyarázzuk a használt kifejezéseket:

1.süti Ahhoz, hogy személyre szabott és interaktív módon tudjuk megjeleníteni az oldalt, el kell tárolnunk bizonyos adatokat arra vonatkozóan, hogy Ön hogyan használja a weboldalunkat Ezek apró szövegfájlok, úgynevezett sütik segítségével történik. A sütik kis méretű fájlok, amelyek az Ön által használt számítógépre vagy egyéb eszközre töltődnek le egy webszerverről. Az Ön webes böngészője ezután minden egyes későbbi látogatás alkalmával visszaküldi ezeket a sütiket a weboldalnak, így az felismeri Önt, és megjegyzi a beállításait (pl. a felhasználói preferenciákat). A sütikről és működésükről részletesebben a http://www.aboutcookies.org/ oldalon olvashat. Amikor Ön ellátogat a weboldalunkra, az oldal folyamatosan adatot gyűjt sütik és más eszközök segítségével. A jelen weboldal használatával Ön elfogadja, hogy az oldal a jelen szabályzattal összhangban sütiket használ. A személyes adatok feldolgozása csak az érintett aktív és előzetes engedélyével lehetséges.

2. személyes adat Azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ, amely alapján azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó, egy vagy több tényező alapján azonosítható;

3. adatkezelés A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

4. az adatkezelés korlátozásaA tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

5. profilalkotás Személyes adatok automatizált bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

6. álnevesítés A személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedésekkel biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt az adatot nem lehet kapcsolni;

7.nyilvántartási rendszer A személyes adatok bármely módon centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

8. adatkezelő Az a természetes személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

9. adatfeldolgozó” Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

10. címzett” Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

11. harmadik félAz a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

12. az érintett hozzájárulása” Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
12./a Ezt a hozzájárulást az Európai Bíróság októberi döntésének szóhasználatával „aktívan” kell megtenni, amely követelménynek az eddigi GDPR szabályozás teljes mértékben megfelel (lásd 12. pont!). Az új szabályozás szerint a „hozzájárulás” utólagos beszerzése semmiképp sem elfogadható.

13. adatvédelmi incidens” A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

AZ ÉRINTETT ADATALANY JOGAI:

 

1. Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. (Rendelet 13-14. cikk)
2. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk)

3. Helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történőkiegészítését. (Rendelet 16. cikk)

4. A törléshez („elfeledtetéshez) való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeletben meghatározott indokok valamelyike fennáll (Rendelet 17. cikk)

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeletben meghatározott feltételek teljesülnek. (Rendelet 18. cikk)

6. A fenti pontokban (1-5.) hivatkozott engedélyeket az érintett bármikor visszavonhatja, és ennek a visszavonásnak technikailag ugyanolyan egyszerűnek kell lennie, mint a kiadásuknak.

7. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. (Rendelet 19. cikk)

8. Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel írt, olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. (Rendelet 20. cikk)

9. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik féljogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges). (Rendelet 21. cikk)

10. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen (ideértve a profilalkotást is) alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. (Rendelet 22. cikk)

11. Korlátozások

Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12§ 22. és 34. cikkében foglaltakat, a 2§ 22. cikkben meghatározott jogokkal összhangban. (Rendelet 23. cikk)

12. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. (Rendelet 34. cikk)

13. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez (hatósági jogorvoslathoz) való jog

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál „különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban”, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. (Rendelet 77. cikk)

14. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről.  (Rendelet 78. cikk)

15. Az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő közlése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait. (Rendelet 79. cikk)

 

Kapcsolatfelvételi lehetőség a weboldalon keresztül

A jogi előírásoknak megfelelően a Bardusch Bértextília Kft. weboldala olyan információkat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a gyors elektronikus kapcsolatot cégünkkel, valamint a velünk való közvetlen kommunikációt, amely tartalmazza az úgynevezett elektronikus levél (e-mail cím) általános címét is. Ha az érintett személy e-mailen vagy egy kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül kapcsolatba lép az adatkezelővel, akkor az adatalany által biztosított személyes adatok automatikusan mentésre kerülnek. Az ilyen személyes adatokat, amelyeket egy személy önként továbbít az adatkezelőnek, az adatfeldolgozás vagy az adatkezelés céljából tárolják. A személyes adatok harmadik személyek számára történő közzététele nem lehetséges.

Az Adatvédelmi irányelv módosításai

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy biztonsági és adatvédelmi politikáinkat a technikai fejlesztéseknek megfelelően megváltoztassuk. Ezekben az esetekben a mi adatvédelmi irányelveinket is megfelelően módosítjuk. Kérjük, vegye figyelembe az adatvédelmi irányelveink jelenlegi verzióját.

Illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóság

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
postacím: 1530 Budapest, Pf.:5.
e-mail: ugyfelszligalat@naih.hu
telefon: +36 (1) 391 1400
fax: +36 (1) 391 1410

honlap: http://www.naih.hu

Bardusch Bértextília Kft. 2018.05.23.

Az Európai Bíróság (ECJ) 2019. októberi döntései szerint aktualizálva 2019.11.22.

A sütik használata a vonatkozó beállítások megváltoztatásával vonatkozó beállítások megváltoztatásával bármikor visszautasítható.
KAPCSOLAT

Kapcsolat