Przejdź do treści

RODO

Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną RODO. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest bardusch Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Prudniku, ul. Prężyńska 38. W naszej firmie wyznaczony został Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować telefonicznie: +48 510 165 481 oraz poprzez e-mail: [email protected].

Dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:

 1. Zawarcia i wykonania łączącej umowy - przez czas trwania umowy oraz rozliczeń po jej zakończeniu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 2. Wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, np.:
  • wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych;
  • udzielanie odpowiedzi na pisma i zapytania w terminie oraz formie przewidzianych przepisami.

 3. Niezbędnych dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Wysyłania komunikacji marketingowej, informacji handlowych dotyczących Administratora, w tym pozostawania w zwyczajowym kontakcie (tj. rozmowy telefoniczne, wysyłanie kartek świątecznych, ofert produktowych, ofert współpracy, informacji o świadczonych usługach, produktach, wydarzeniach itp.), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO, tj. pod warunkiem wyrażenia zgody przez osobę, której dane dotyczą lub prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Informacje te mogą być spersonalizowane.

Wypełnienie formularza kontaktowego wiąże się z podaniem przez użytkownika określonych danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwia np. obsługę sprawy wysłanej za pomocą formularza kontaktowego. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne. Wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest dobrowolne.

Okres przetwarzania i przechowywania danych osobowych:

 1. Przez czas wykonania obowiązków prawnych, np. wystawienia faktury, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 2. Przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane osobowe, np. podatkowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 3. Przez czas, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku prawnego, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych czy dalszych kontrahentów Administratora (w skrócie "prawnie uzasadniony interes"), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Przez czas trwania umowy, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów - przez czas trwania takich postępowań, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. W przypadku ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż wierzytelności Administratora z umowy innemu podmiotowi - przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. W przypadku marketingu bezpośredniego - przez czas trwania umowy, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. W przypadku tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora; obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług - przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 8. W przypadku weryfikacji wiarygodności płatniczej - przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu czy rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy oraz do rozpatrywania związanych z tym roszczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO; dotyczy to także danych osobowych uzyskanych przez Administratora z innych źródeł.

Do zawarcia umowy czy przygotowania oferty Administrator wymaga podania danych osobowych (jeśli ich Państwo nie podacie, nie dojdzie do zawarcia umowy, nie zostanie przedstawiona oferta). Dodatkowo Administrator może poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli Administrator ich nie otrzyma, nie będzie mógł np. dzwonić pod numer kontaktowy, nadzorować wykonania umowy, zapytania ofertowego). Podawanie danych przy zawarciu umowy nie jest wymogiem ustawowym.

Komu Administrator przekazuje Państwa dane osobowe?

 1. Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, uczestniczącym w wykonywaniu czynności Administratora:
  • obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne;
  • wspierającym Administratora;
  • świadczącym Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, działającym na zlecenie Administratora.

 2. Innym administratorom danych osobowych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
  • prowadzącym działalność pocztową czy kurierską;
  • prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
  • współpracującym z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych - w zakresie, w jakim staną się administratorem danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być przez nas pozyskane bezpośrednio od Państwa (w trakcie wizyty w oddziale, za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej, telefonicznie czy pisemnie) lub zostać pozyskane od innych podmiotów, gdy wyrazili Państwo taką zgodę.

Czy Państwa dane osobowe trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Obecnie Administrator nie planuje przekazywać danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Automatyczne podejmowanie decyzji

Administrator nie podejmuje automatycznie decyzji mających istotny skutek dla Państwa.

Państwa uprawnienia

Możecie Państwo złożyć wniosek do Administratora (dotyczący danych osobowych) o:

 • sprostowanie (poprawienie) danych;
 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie czy umieszczonych w serwisach internetowych Administratora;
 • ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych - stosownie do złożonego wniosku);
 • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez Administratora danych oraz o kopię danych);
 • przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa, w zakresie określonym w art. 20 RODO.

Z tych praw możecie Państwo skorzystać, wysyłając wniosek listownie czy elektronicznie na adres Administratora. Aby mieć pewność, że jesteście Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, Administrator może prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na uwierzytelnienie zgłaszającego. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możecie Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez Administratora danych osobowych oraz od celu ich przetwarzania.

Prawo sprzeciwu

Niezależnie od ww. praw możecie Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie Administrator jest zobowiązany do zaprzestania przetwarzania danych osobowych w tym celu. W szczególnych sytuacjach możecie Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, Administrator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że Administrator wykaże, iż istnieją:

 • ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które wg prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności;
 • podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zgoda

Jeżeli wykorzystanie przez Administratora Państwa danych osobowych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Administrator może prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną zgodę możecie Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych osobowych przed cofnięciem takiej zgody).

Skarga

Macie Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Pliki cookies

Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane na dysku twardym komputera w celu jego identyfikacji na naszych serwerach. Jeśli Państwa przeglądarka jest skonfigurowana do akceptowania plików cookie, będziemy ich używać do rozpoznawania Państwa komputera podczas wizyty na naszej witrynie, abyśmy mogli zapewnić bardziej spersonalizowaną i usprawnioną obsługę oraz polepszyć jakość witryny. Można skonfigurować przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie.

Google Analytics

Podczas monitorowania Państwa aktywności na naszej stronie internetowej Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednak nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych. Profilowanie danych osobowych polega na ich przetwarzaniu (również w sposób zautomatyzowany) do prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Korzystamy z usługi Google Analytics oferowanej przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) w celu analizy zachowania użytkowników na naszej stronie internetowej. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania przez niego ze stron internetowych. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez użytkownika ze stron internetowych są zwykle przekazywane na serwery Google i tam zapisywane.

Użytkownicy mogą wyłączyć wszystkie pliki cookie lub usunąć wybrane z nich przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji stron internetowych. Ponadto użytkownik może zapobiec pobieraniu danych uzyskanych przez pliki cookie i odnoszących się do jego sposobu korzystania ze stron internetowych (łącznie z adresem IP) przez Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobierze oraz zainstaluje wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Google Analytics gromadzi także adresy IP, by zapewniać bezpieczne korzystanie z usługi oraz w celu rozpoznania z jakich krajów, regionów i miast pochodzą użytkownicy (geolokalizacja wg adresów IP).

Dane są przechowywane w zakodowanym formacie zoptymalizowanym pod kątem wydajności, a nie w postaci tradycyjnego systemu plików czy baz danych. Są one rozproszone w wielu fizycznych i logicznych woluminach, co zapewnia nadmiarowość oraz wygodny dostęp, a tym samym ochronę przed ingerencją z zewnątrz. Dane wszystkich użytkowników Google (konsumentów, firm, a nawet własne dane Google) są rozproszone we współdzielonej infrastrukturze składającej się z wielu jednorodnych komputerów i zlokalizowanej w centrach danych Google.

Google Analytics zapewnia dodatkowo bezpieczne przesyłanie swoich bibliotek JavaScript i danych pomiarowych. Google Analytics używa domyślnie mechanizmu HTTP Strict Transport Security, który instruuje przeglądarki obsługujące protokół HTTP zabezpieczony protokołem SSL, by korzystały z tego protokołu szyfrowania w przypadku całej komunikacji między użytkownikami, serwisami i serwerami Google Analytics.

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji anonymizeIP w Google Analytics. Oznacza to, że adresy IP są przetwarzane dalej po skróceniu, aby wykluczyć możliwość odniesienia ich do konkretnych osób. Jeśli w przypadku danych zebranych na temat użytkownika możliwe jest odniesienie ich do konkretnej osoby, takie odniesienie jest od razu wykluczane, a dane są niezwłocznie usuwane.

Wykorzystujemy Google Analytics w celu analizowania korzystania ze strony internetowej oraz jej regularnego usprawniania. Dzięki uzyskanym statystykom możemy poprawiać naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla użytkownika. Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Polityka prywatności firmy Google znajduje się pod tym linkiem: policies.google.com/privacy. Proszę pamiętać, że Google co jakiś czas zmienia politykę prywatności, dlatego należy każdorazowo upewnić się, że jest to aktualna wersja.

Hotjar

Dane osobowe są przetwarzane podczas odwiedzania tej witryny. Przetwarzane kategorie danych: dane techniczne dotyczące połączenia z serwerem (adres IP, data, godzina, żądana strona, informacje o przeglądarce) oraz dane dotyczące korzystania ze strony internetowej, a także rejestrowanie kliknięć poszczególnych elementów.

Cel przetwarzania: anonimizacja i tworzenie statystyk, analiza zachowań użytkowników i optymalizacja treści.

Podstawa prawna przetwarzania: Zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Następuje przekazanie danych: do podmiotu przetwarzającego Hotjar Limited, Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta. Może to również obejmować przekazanie danych osobowych do kraju spoza Unii Europejskiej. Przekazywanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a w związku z art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Użytkownik został poinformowany przed wyrażeniem zgody, że poziom ochrony danych w USA nie odpowiada standardom obowiązującym w UE. W szczególności amerykańskie służby wywiadowcze mogą uzyskać dostęp do danych użytkownika bez informowania go o tym i bez możliwości podjęcia działań prawnych przeciwko temu.

Matomo

Na tej stronie internetowej używany jest program Matomo, o otwartym kodzie źródłowym, do analizy korzystania ze strony internetowej (tzw. śledzenie) i optymalizacji jej oferty w sposób zgodny z ochroną danych. Jeśli wyraziłeś zgodę na śledzenie za pomocą warstwy ustawień plików cookie, Matomo używa tymczasowych "ciasteczek", tj. małych modułów tekstowych, które są przechowywane w Twojej przeglądarce, w celu przejrzystej, ale nigdy osobistej analizy wizyty na tej stronie internetowej. Podstawą prawną korzystania z Matomo jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Informacje o użytkowaniu, które Matomo generuje za pomocą plików cookie, w tym adres IP, są tymczasowo przechowywane, analizowane i usuwane w formie anonimowej na serwerze tej strony internetowej w Niemczech. Jakiekolwiek inne wykorzystanie lub ujawnienie tych informacji osobom trzecim nie ma miejsca.

Ponadto Matomo respektuje tzw. opcję "nie śledź" Twojej przeglądarki na tej stronie, którą możesz aktywować w ustawieniach przeglądarki, aby uniemożliwić analizę odwiedzin witryny. Korzystanie z plików cookies można również zasadniczo lub każdorazowo wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.

Ponadto możesz w dowolnym momencie uniemożliwić Matomo rejestrowanie i analizowanie Twojej wizyty na tej stronie internetowej, sprzeciwiając się przechowywaniu oraz wykorzystywaniu danych odwiedzin jednym kliknięciem myszy. Aby to zrobić, kliknij przycisk "Ustawienia prywatności" i odznacz Matomo.

Masz możliwość uniemożliwienia analizowania i łączenia podejmowanych tutaj działań. Pozwoli to chronić Twoją prywatność, ale także uniemożliwi właścicielowi wyciąganie wniosków z Twoich działań oraz poprawianie użyteczności strony internetowej dla Ciebie i innych użytkowników.

Google Ads

Dane osobowe są przetwarzane podczas odwiedzania tej witryny. Kategorie przetwarzanych danych: Dane dotyczące korzystania ze strony internetowej i rejestrowania kliknięć poszczególnych elementów.

Cel przetwarzania: Badanie zachowań użytkowników, analiza efektów działań marketingowych online i wybór reklam online na innych platformach, które są automatycznie wybierane za pomocą licytacji w czasie rzeczywistym na podstawie zachowań użytkowników.

Podstawa prawna przetwarzania: zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 (1) a RODO.

Przekazywanie danych odbywa się: do niezależnego administratora danych Google Ireland Limited, Google Building Gordon House Barrow St, Dublin, Dublin 4, Irlandia. Podstawą prawną przekazywania danych do Google Ireland Limited jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 (1) a RODO. Może to również obejmować przekazywanie danych osobowych do kraju spoza Unii Europejskiej. Przekazywanie danych do USA opiera się na art. 45 RODO w związku z decyzją Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności C(2023) 4745, ponieważ odbiorca danych zobowiązał się do przestrzegania zasad przetwarzania danych określonych w Data Pricacy Framework (DPF).

Informacje o członkostwie Google Ireland Limited w DPF > www.dataprivacyframework.gov/list > Szukaj w Google

Jak chronimy dane osobowe?

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Serwis jest zabezpieczony w środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych przez nas przetwarzanych przed ich modyfikacją, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem lub pozyskaniem oraz ich utratą, a także przetwarzaniem z naruszeniem przepisów określających zasady postępowania przy przetwarzaniu danych.

Dostęp do przetwarzania danych osobowych użytkowników ma tylko ograniczona liczba pracowników firmy, którzy posiadają upoważnienie nadane im przez Administratora.

Kontakt

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych użytkowników strony internetowej oraz wykorzystywaniem plików cookies, w tym dotyczące niniejszej polityki prywatności prosimy kierować na adres Administratora. Użytkownik może również skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jakim zakresie Administrator przetwarza dane użytkownika, o celach oraz sposobach przetwarzania danych użytkownika, a także w związku z chęcią skorzystania z praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zmiany w polityce

Niniejsza polityka obowiązuje od daty wejścia w życie określonej powyżej. Od czasu do czasu możemy zmienić tę politykę, a jeśli to zrobimy, zamieścimy na tej stronie wszelkie zmiany. Jeśli nadal będziesz używać naszej witryny po wprowadzeniu zmian, zgadzasz się na zmienioną politykę.