Preskočiť na obsah

Predpisy o pracovných odevoch

Pracovné odevy sú častým zdrojom konfliktov medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Nedostatočná znalosť príslušnej legislatívy je charakteristická pre obe strany, čo vedie k mnohým zbytočným sporom, ktoré sa málokedy vyriešia k obojstrannej spokojnosti. bardusch si uvedomuje, aké pokyny môže dať zamestnávateľ v otázkach pracovného oblečenia a akú voľnosť má zamestnanec pri jeho výbere. Existuje mnoho rôznych požiadaviek na pracovný odev. Niektorí zamestnávatelia vyžadujú len určitý celkový vzhľad zamestnancov, iní zas upravujú ich oblečenie do najmenších detailov. Ktoré rozhodnutie treba považovať za správne a kde sú hranice práv zamestnávateľa? V tejto veci zvyčajne zohráva dôležitú úlohu druh práce, ktorú pracovník vykonáva a jeho pracovný odev, ktorý nosí. Je prirodzené, že nie je možné porovnávať napríklad povinný ochranný odev podniku priemyselnej výroby s hygienickým ochranným odevom pracovníkov v nemocniciach či gastronómii, a samotnými predpismi, ktoré sa ich týkajú. Každé zamestnanie má iné pravidlá a predpisy, ktoré často regulujú odbory.

Ochranný odev: bezpečnosť na pracovisku

Používanie ochranných odevov je väčšinou prísne regulované a nie je o čom veľmi diskutovať. Nosenie ochranného odevu je povinné vo výrobných závodoch a pracovných priestoroch. Materiál odevu musí byť zvolený podľa množtva nebezpečenstiev, ktoré predstavuje príslušná práca a sú pracovníkmi všeobecne akceptované. Pracovné oblečenie by malo byť z vonkajšej strane ľahko identifikovať podľa pracovnej oblasti a rizika, ktorému je potrebné sa vyhnúť. Ochranné pracovné prostriedky – prilbu, vhodnú obuv alebo dýchaciu masku poskytuje zamestnancovi na ochranu zdravia zamestnávateľ.

Ochranné odevy a ochranné prostriedky je potrebné pravidelne kontrolovať či spĺňajú svoju ochrannú funkciu. Ak tak neurobíte, môže to mať za následok sankcie, právne následky alebo vyplatenie kompenzácie pri vzniknutých úrazoch. Zabezpečenie ochranných pracovných prostriedkov je povinnosťou zamestnávateľa, existujú však aj povinnosti na strane zamestnanca, ktorých základným prvkom je, že musí vo všetkých prípadoch dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy. Ak nesplnením povinností vznikne škodová udalosť, poisťovňa môže odmietnuť náhradu a finančné následky prípadu môže znášať aj samotný zamestnanec.

Pracovné odevy v rôznych odvetviach

Uvedieme aj situáciu v tých odvetviach, kde nie je ohrozené zdravie pracovníka nebezpečnými rizikami na pracovisku. V takýchto prípadoch môže zamestnávateľ od pracovníkov vyžadovať jednotný vzhľad aby posilnil imidž firmy. Takýto vzhľad je dôležitý najmä pre zamestnancov, ktorí sú v priamom kontakte so zákazníkmi. Zanedbanie jednotného vzhľadu môže mať dokonca ekonomické dôsledky. V tomto prípade sú očakávania týkajúce sa oblečenia zaznamenané v dohode o pracovisku alebo v pracovnej zmluve a mnohé pracoviská majú svoje pravidlá obliekania, bežne známe ako „dress code“. Zamestnávateľ môže očakávať primeraný vzhľad na pracovisku od svojho zamestnanca.

Hranice firemných predpisov

Ak na pracovisku dochádza k možnému ohrozeniu zdravia, tak obe strany pristúpia k dohode o nosení ochranného odevu. Ak sa teda zamestnanec nedostaví do práce v predpísanom ochrannom odeve, tak sa dopustí priestupku. Aj tu však existujú rôzne výnimky. Ak je prekážkou napríklad úplné dodržiavanie hygienických predpisov, nikto nemôže od zamestnanca vyžadovať, aby v práci nosil špinavý pracovný odev. Môžu existovať aj výnimky napríklad z náboženských dôvodov. Tatiež aj kuchárka môže nosiť šatku na hlave, aj keď to hygienické predpisy neurčujú. Ďalšou výnimkou môže byť rešpektovanie osobných práv, kde dôležitú úlohu zohráva aj zásada proporcionality.

Ochranné vybavenie (PSA):

bezpečnosť od hlavy až po päty